Voorwaarden VBMedia

Artikel 1: Het bedrijf

Vlaminckx Beheer Media is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch, onder nummer: 75861119 en branchecode: 74101. Naast deze handelsnaam heeft Vlaminckx Beheer Media nog andere handelsnamen laten vastleggen.

Nieuwe Start Ervaringswerk met branchecode 88103

Dating voor ons

Mancave Adult Entertainment Let op! content voor 18+

HJWH.nl

Jeugdzorgervaring spreekt

Studio VBMedia

Stefan Vlaminckx

Manders Coaching

Sprekersbureau Ervaring spreekt

Voor al deze handelsnamen geldt: ©2012-2019 Vlaminckx Beheer Media

Artikel 2: Vestiging en contact

Hoofdvestiging: Kroezel 84, 5345 GG Oss

Contact: Wij zijn per mail of telefoon bereikbaar

Mail: admin@vbmedia.nl

Telefoon: 0412 486 736 of 06 236 246 30

Artikel 3 Nieuwe Start Ervaringswerk

Nieuwe Start Ervaringswerk, met een eigen branchecode: 88103, levert begeleiding en coaching voor mensen met een chronisch psychisch lijden dan wel kwetsbaarheid. Begeleiding thuis met een indicatie WMO-bg en een PGB, leveren wij op basis van de herstelvisie en volgens het 8 fasenmodel. Ook ondersteunen we de cliënt met de allerbeste e-health toepassingen in de markt vandaag. Voor Nieuwe Start Ervaringswerk declareren wij nooit bij de cliënt. Ook vrijwaren wij de cliënt van eventuele bijbetaling wegens overschrijding van de uren. Op de facturen die wij insturen naar de financier zit een betaaltermijn van 30 dagen. Verder maakt NSE op haar website gebruik van Betaalpartner Mollie b.v. om donaties in te zamelen voor werk, voornamelijk maatschappelijke hulpverlening aan kwetsbare mensen en ons project Empowering Business. In een apart artikel bespreken wij de betaaldiensten en voorwaarden van onze betaalpartner. Alhoewel meningen geuit door Nieuwe Start Ervaringswerk, of eenieder werkzaam voor of namens NSE, altijd gefundeerd en goed onderbouwd zijn, is het nimmer een poging u aan te zetten tot het doen van bepaalde handelingen, of het nalaten daarvan. U dient altijd uzelf van de benodigde kennis te voorzien om keuzes goed te maken. Wij helpen u daarbij, zo goed als we kunnen. Maar u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen handelen. Binnen NSE of Vlaminckx Beheer Media is niemand gemachtigd om enige erkenning van schuld of aansprakelijkheid te doen. In het geval van een eventuele schade of aansprakelijkheid, zover niet uitgesloten door het bovenstaande, zal eigenaar Stefan Vlaminckx een voorstel doen tot een minnelijke schikking. Aansprakelijkheid wordt door ons beperkt tot het bedrag van de factuur onderliggend aan de opdracht in die bepaalde periode. Aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld aan het aangaan van een overeenkomst begeleiding thuis. Die aanvullende voorwaarden vindt u terug in de door ons op te stellen standaard overeenkomst begeleiding. Voor Manders Coaching of werk verricht namens gelden de bepalingen in dit artikel nadrukkelijk ook.

Artikel 4 Vlaminckx Beheer Media

VBMedia levert webhosting, design, drukwerk en marketing/SEO diensten aan ondernemers en particulieren. De meeste van die diensten zijn maatwerkoplossingen, geleverd door ons of een van onze partners. Partners kunnen eigen voorwaarden stellen aan overeenkomsten waarbij hun diensten worden ingehuurd. Overeenkomsten worden door ons gesloten via de webshop, telefoon of in persoonlijk contact, en daarna altijd schriftelijk bevestigd per mail. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Op de aanschaf van drukwerk, domeinnamen en ontwerpen zit geen recht op ontbinding bij kopen op afstand omdat dat typische maatwerkoplossingen zijn die wij speciaal voor u vervaardigen en dan bestellen. Uiteraard heeft u vooraf uw goedkeuring gegeven middels mail of op een opname van ons voicelog systeem. Grote opdrachten dienen volgens het 50-25-25 principe voldaan te worden: 50% vooraf, 25% halverwege de uitvoering van de opdracht en 25% na levering. Grote opdrachten behelzen een factuurbedrag van € 250,- of meer ex BTW. Facturen hebben een betaaltermijn van 30 dagen. Al onze diensten worden geleverd “as is” wat betekend dat u ze geleverd krijgt zoals ze ons geleverd worden. En alhoewel onze webhostingspartner ons een uptime garandeert van 99,7% kunt u daar geen rechten aan ontlenen en reikt onze aansprakelijkheid nooit verder als het bedrag van de onderliggende factuur. Op elk van onze sites en shops vindt u een privacyreglement, passend bij de site of geleverde diensten. Voor analyse, monitoring en beveiliging plaatsen onze partners Google Analytics en Mollie, Stripe betaaldiensten cookies op uw computer. Voor Vlaminckx Beheer Media geldt dat wij niet de kennis noch de kunde in huis hebben om uw persoonlijke gegevens te verzamelen of in te zien. AVG privacy verantwoordelijke is Stefan Vlaminckx, te bereiken via de contactgegevens bovenaan deze pagina. U heeft altijd recht op het wijzigen en verwijderen en inzien van door ons vastgelegde gegevens. Indien er onverhoopt een datalek optreedt, waarschuwen wij de mensen wiens gegevens gecomprimeerd zijn, en alle Nederlandse autoriteiten betrokken bij privacybescherming. Ook doen wij aangifte van computervredebreuk, inbraak in onze systemen. Al onze sites zijn voorzien van SSL. Over de beveiliging van onze systemen doen wij uit veiligheidsoverweging nooit mededelingen als onderdeel van ons beveiligingsbeleid. Maar uw gegevens zijn via de webserver beveiligd. In het geval van apps gemaakt door derden krijgt u voor wij die gebruiken in de dienstverlening, eerst de juiste gegevens en beveiligingsprotocollen voorgelegd. Ook geeft u eerst expliciete toestemming voor het gebruik van de apps en de opname van uw gegevens daarin. Wij streven erna altijd de laatst bekende richtlijnen op het gebied van AVG en privacybescherming te hanteren. Ook verkopen, verhuren of vermarkten wij nimmer uw gegevens. Pas als de rechter in Nederland ons daartoe dwingt, zullen wij gegevens afstaan aan de bevoegde autoriteiten. Daarop geldt maar een uitzondering, waar u expliciet mee instemt als u klant van ons wordt: Het geweten van ons bedrijf. Als u iets doet of nalaat te doen, waaruit blijkt dat u de wet overtreedt dan kunnen wij u zonder pardon afsluiten van al onze dienstverlening, zonder dat u recht op restitutie heeft. Mocht u haatzaaien, kinderporno verspreiden, kindermisbruik verheerlijken of andere schaden door u voor te doen als een ander danwel poogt op te lichten door het misbruiken van onze systemen, dan achtte wij ons gerechtigd met uw gegevens te doen wat ons goed lijkt in het onderhavige geval. U zult niks doen dat ons bedrijf, systemen, gehuurde webcapaciteit of overige infrastructuur, reputatie en goede naam kan schaden. In het geval u zich daar niets van aantrekt, kunnen wij alle schade, onkosten en overige financiële en niet geldelijke gevolgschade op u verhalen. In voorkomende gevallen claimen wij buitenrechtelijk € 10.000,- aan voorschot op een eventuele schadeclaim aan uw adres. Bij een copyrightschending claimen wij een voorlopig schadebedrag van € 25.000,- per gebeurtenis. U stemt ermee in dat door ons ingehuurde krachten, of een samenwerkingspartner uit ons netwerk zijn/haar eigen algemene voorwaarden aan u oplegt. Wij wijzen u in een onderhavig geval op die voorwaarden, maar mocht dat onverhoopt niet zijn gebeurt, dan was u via voorgaande bepaling reeds op de hoogte en daarmee akkoord gegaan. Betaalpartners Mollie en Stripe hanteren eigen voorwaarden zoals cookiegebruik en gegevensverwerking. U stemt zonder terughoudendheid in met de door hen gestelde voorwaarden. Mocht een der bepalingen in deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, onrechtmatig worden verklaard, dan blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht en zal VBMedia zo snel als mogelijk komen met een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan geest en intentie van de ongeldig verklaarde bepaling.Alle overeenkomsten gesloten door Vlaminckx Beheer Media, en/of een van de aan haar gelieerde bedrijven/handelsnamen vallen onder Nederlands recht. Bij uitsluiting is de rechtbank Oost Brabant te ‘s-Hertogenbosch bevoegd kennis te nemen van enig conflict.

Artikel 5: Dating voor ons

Let op! Online dating kan risico’s met zich meebrengen. U beschermt uzelf maximaal tegen de risico’s door nooit thuis maar in het openbaar een eerste afspraak af te spreken, nooit geld of persoonlijke gegevens af te staan aan iemand die u niet of nog maar net kent en door uw gezond verstand te gebruiken. Want lijkt het te goed om waar te zijn, dan is het dat ook. Dating voor ons/Vlaminckx Beheer Media is nooit verantwoordelijk voor enig gevolg dat u ondervind door gebruik te maken van de dienstverlening die wij aanbieden via de Dating voor ons website. Dating voor ons is een website voor daten, vriendschappen, flirten en gezelligheid. VBMedia beoogd een datingservice te realiseren die ook voor mensen met een kleine beurs te betalen is. Gesloten overeenkomsten komen tot stand door u in te schrijven op de website. U stemt ermee in dat wij de daarvoor benodigde gegevens van u noteren opslaan, bewaren en publiceren op de website. Wij slaan uw gegevens beveiligd op, en hebben de website voorzien van een geldig SSL certificaat. Omdat wij gebruik maken van een goed en betrouwbaar CMS gebaseerd op een open source broncode, is de site vooralsnog deels in de Engelse taal uitgevoerd. Wij streven erna alles zo snel mogelijk vertaald te krijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u via de website publiceert. Let daarbij op dat u niets plaatst waarover u het copyrightrecht niet bezit of waarvan u kon weten dat de eigenaar van dat recht het niet goed zal vinden dat u het plaatst. U gedraagt zich als een goed gebruiker als u niet krenkt, misleid beledigt of discrimineert. Wij hanteren een keihard beleid ten aanzien van lastig vallen, stalking, of het zwart maken of anderszins aanvallen van andere gebruikers. Drie slag is uit beleid betekend dat als wij van drie of meer verschillende gebruikers klachten over uw gedrag ontvangen, danwel drie of meer klachten van een en dezelfde gebruiker maar over verschillende gelegenheden, dan kunt u een maatregel tegemoet zien. Zo’n maatregel kan variëren van een waarschuwing tot levenslange verbanning op basis van uw IP adres. Welke maatregel wij ook nemen, u heeft nimmer recht op enige restitutie van betaalde gelden in het kader van onze dienstverlening. Dan had u zich moeten gedragen, zo vinden wij. U mag zich uiteraard altijd verweren tegen een maatregel door uitsluitend schriftelijk te reageren op de maatregel zoals u die per mail is medegedeeld. Indien een gebruiker aangifte doet van een strafbaar feit en ons daarvan op de hoogte stelt middels het toesturen van de onderhavige aangifte, dan schorsen wij uw account voor onbepaalde tijd, hangende het onderzoek. Laat u ons een kopie schrijven zien waarin duidelijk staat dat u bent vrijgesproken, niet wordt vervolgd omdat uit onderzoek is gebleken dat u het strafbare feit niet gepleegd kan hebben (Gebrek aan bewijs valt daar dus niet onder), dan herstellen wij uw account en krijgt u drie maanden gratis toegang ter compensatie van het door u geleden leed. Ook zal de aangever bij gebleken valse aangifte levenslang verbannen worden op basis van IP adres. Indien daartoe het verzoek komt werken wij, en uitsluitend waar het deze website betreft, altijd ruimhartig en ook zonder dat wij daartoe verplicht zijn, mee met de politie ter opsporing van strafbare feiten. Politiebeambten die onderzoek doen naar strafbare feiten gerelateerd aan de Dating voor ons website, bellen het 06 nummer bovenaan deze voorwaarden vermeld, en horen dan hoe zij acuut toegang kunnen verkrijgen tot onze systemen. Voor al onze diensten en producten geldt: Gedraag je als een nette klant, dan is er nooit wat aan de hand. U stemt ermee in dat wij op de voorpagina van onze website in het blok getoonde profielfoto’s ook uw foto zouden kunnen publiceren. Wij zullen uw foto’s nooit elders gebruiken voor marketing- of andere doeleinden, zonder uw expliciete toestemming of zonder u daarvoor een vergoeding te betalen. Het is gebruikers absoluut verboden op straffe van levenslange verbanning op basis van IP adres om conversaties, profielen, delen van profielen, privégesprekken of welke andere inhoud van of via de website gecommuniceerd of gepubliceerd, in enige vorm, te publiceren buiten de website van Dating voor ons. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld bij wijze van grap of anderszins een conversatie die u voerde via de website met een andere gebruiker, geanonimiseerd elders op sociale media zou publiceren, u een IP ban krijgt die nooit meer wordt verwijderd, maar ook dat wij de tegenpartij van uw acties op de hoogte zullen stellen zodat die werk kan maken u te laten vervolgen wegens ernstige inbreuk op de privacy. Wat er gebeurt op dating voor ons, blijft op dating voor ons. Geen uitzonderingen. Nooit. Wij houden ons nadrukkelijk het recht voor om in het algemeen of aan u in persoon extra voorwaarden te stellen tijdens de duur van de lopende overeenkomst indien wij daar noodzaak toe zien in het kader van veiligheid of uitvoerbaarheid van de dienst. Mocht er onverhoopt een storing optreden binnen de website of op onze webservers, dan krijgt u indien de storing langer duurt als 6 uur aaneengesloten, die dag geheel vergoed in de vorm van een extra dag toegang aansluitend op uw lopende betaalde periode. Leden die gratis lid zijn hebben geen recht op enige vergoeding. Overmacht door een natuurramp, terreur, of andere calamiteit buiten onze invloedssfeer sluiten wij nadrukkelijk uit. Ook schade, gevolg of reputatieschade als gevolg van het gebruik van de dienst sluiten wij uit zover de Nederlandse wet ons dat toestaat. Dit doen wij omdat wij binnen de website de mogelijkheid bieden om bepaalde gebruikers te blokkeren, ruime mogelijkheden in werking hebben voor u om misstanden aan ons te melden en omdat wij dit artikel begonnen met u te waarschuwen. Toegang tot de dienst alleen voor personen van 18 jaar of ouder. Het aanbieden van betaalde seks, of andere diensten of producten is ten strengste verboden. Bij ontdekking wordt u levenslang verbannen op basis van uw IP adres. Ook is het verboden anderen aan te sporen met u te communiceren via andere, betaalde of onbetaalde, kanalen buiten onze website, anders dan via het e-mailadres zoals dat bij ons bekend is. Hoe u daarna uw kennismaking voortzet is aan u, met inachtneming van de waarschuwing waarmee wij dit artikel begonnen.

Artikel 6: HJWH.nl

Onder het merk HJWH Host Je Website Hier verkopen wij als reseller webhosting en aanverwante diensten. Wij werken daarin samen met een gerenommeerde en goed beoordeelde partner. Voor alle diensten gelden dezelfde hierboven vermelde voorwaarden. Eventuele extra voorwaarden kunnen wij nog stellen alvorens u in aanmerking kunt komen voor aansluiting op onze dienstverlening. U dient op al uw websites te vermelden hoe u bereikbaar bent voor uw gebruikers.

Artikel 7: Mancave Adult

Mancave Adult is affiliated partner van Chaturbate.com, aanbieder van Adult content, met name webcam- en chatservices. Toegang tot de diensten is beperkt tot personen van 18 jaar en ouder. Registratie is niet verplicht, maar wij vragen u dat wel te doen. Eventuele aankopen via de site verlopen geheel via de systemen van de partner en vallen buiten onze invloedssfeer. VBMedia ontvangt periodiek een kleine vergoeding indien u daar betaalde diensten afneemt.

Artikel 8: StudioVBMedia

StudioVBMedia is onze ontwerpstudio. Wij produceren content en marketinguitingen voor alle merken van het bedrijf. Tevens ontwerpen wij, tenzij we daarvoor een andere professional uit ons netwerk voor inhuren, drukwerk, zoals visitekaartjes flyers en dergelijke. Tenzij anders vermeld geldt voor al het werk geproduceerd door StudioVBMedia: ©2012-2019 en later, Vlaminckx Beheer Media. Niets van de producties van StudioVBMedia mag worden verveelvoudigd, gekopieerd verspreid of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever/eigenaar Vlaminckx Beheer Media. Voor het overgrote deel van het door ons gebruikte fotomateriaal doen wij een beroep op unsplash.com, waar rechtenvrije stockfoto’s in hoge resolutie verkrijgbaar zijn. In de bestandsnaam vindt u de naam van de betreffende fotograaf terug. Indien u als opdrachtgever het copyrightrecht wenst over te nemen van door ons geproduceerd werk, dan berekenen wij daarvoor een vergoeding in uw offerte/factuur. Indien wij het copyright behouden dan betaald u een jaarlijkse vergoeding auteursrechten.

Artikel 9: Jeugdzorg ervaring spreekt, Stefan Vlaminckx en het blog van Nieuwe Start Ervaringswerk

Onder de genoemde namen in de titel van dit artikel, uit eigenaar Stefan Vlaminckx zijn mening over en ervaringen met jeugdzorg, ggz, en als VN ambassadeur ook over de mensenrechten van mensen met een handicap. Dit zijn nimmer pogingen u iets te laten doen of na te laten om te doen. Want alhoewel meningen en adviezen altijd gefundeerd en onderbouwd worden uitgebracht, stelt Vlaminckx zich op het standpunt dat iedere toehoorder zichzelf grondig dient te informeren alvorens een besluit te nemen. Voor publicatie, video opnames en verspreiding en distributie van door Vlaminckx uitgebrachte teksten, speeches of blogs, dient u vooraf schriftelijke afspraken te maken met Vlaminckx Beheer Media, omdat dat geen afspraken zijn die standaard in een offerte dienstverlening zijn meegenomen. Voor tarieven zie de website Jeugdzorgervaring

Artikel 10: Betaaldiensten

Op onze websites willen wij graag IDeal betalingen ontvangen. Daartoe werken wij samen met twee betaalpartners: Mollie en Stripe. Via de hier ingestelde link komt u op hun respectievelijke websites, waar u zich kunt vergewissen van de voorwaarden waaronder u betalingen bij ons verricht. Wij onderschrijven de bepalingen van beide bedrijven alsof zij door ons zelf zijn ingesteld. Eventuele terugbetalingen doen wij direct na ontvangst van het verzoek, maar nooit later als 14 dagen na ontvangst. U stemt ermee in dat u niets zult doen of nalaten dat ons bedrijf, of dat van onze partners op welke wijze dan ook, schade kan berokkenen op straffe van vervolging en buitengerechtelijk vordering schadevergoeding van tenminste € 10.000,- als voorschot op een te verkrijgen schadeloosstelling in rechte.

Artikel 11: Sprekersbureau Ervaring Spreekt

Opdrachtgever: Partijen die ons opdracht geven tot het matchen van een spreker met hun doel, passend bij een congres seminar, of andere bijeenkomst dat zij organiseren.

Sprekersbureau Ervaring Spreekt: Is onderdeel van Vlaminckx Beheer Media, en stelt zich tot doel op te treden als bemiddelaar tussen spreker en opdrachtgever, manager voor sprekers, promotor van onze sprekers met een ervaringsverhaal en het ontzorgen van sprekers en opdrachtgevers zodat beide naar tevredenheid kunnen werken aan hun gezamenlijke doel: Meerwaarde bieden aan de bezoekers van het evenement van de opdrachtgever. Ook zijn wij vertegenwoordiger, doen we de administratieve afhandeling, en promotie van al onze sprekers, alles in de breedste zin van het woord.

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van Vlaminckx Beheer Media. Wij binden ons nimmer aan de algemene voorwaarden van opdrachtgevers, ook al vermelden diens algemene voorwaarden dat wel. Vanwege het specifieke karakter van onze dienstverlening en de groep sprekers die wij willen vertegenwoordigen, kunnen wij ons uitsluitend binden aan andere voorwaarden als deze, indien onze spreker daarmee akkoord is gegaan en dat schriftelijk is vastgelegd. 

Artikel 2: Wij treden op als bemiddelaar tussen spreker en opdrachtgever. Wij stellen aan opdrachtgever een spreker voor waarvan wij vinden dat die het best past bij wat de opdrachtgever vraagt. Ook krijgt de spreker van ons het voorstel voorgelegd. In een eerste verkennend gesprek tussen spreker en opdrachtgever, bepalen beide of men met elkaar aan het werk wil.

Artikel 3: Deze algemene voorwaarden gelden zowel voor de huidige als eventuele vervolgopdrachten en ook voor eventuele derden die ingehuurd worden om de opdracht te vervullen. 

Artikel 4: Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Dit geldt zowel schriftelijke als mondeling gesloten opdrachten. Pas als spreker en opdrachtgever hebben aangegeven dat de aanbieding gestand kan worden gedaan, zullen wij de opdrachtgever een schriftelijke offerte doen toekomen, waarvan wij verwachten dat die binnen 2 dagen getekend bij ons retour wordt ontvangen. Pas dan is een overeenkomst tot stand gekomen. Met het tekenen van de opdrachtbevestiging/offerte onderschrijft de opdrachtgever deze algemene voorwaarden en die van Vlaminckx Beheer Media. Waar deze voorwaarden afwijken van de voorwaarden op de site van Vlaminckx Beheer Media, gelden voor onze dienstverlening, deze voorwaarden boven die op de site van Vlaminckx Beheer Media. https://vbmedia.nl/voorwaarden

Artikel 5: Voor betaling ontvangt u van ons een factuur die strikt betaald dient te zijn 30 dagen voor het optreden. Indien betaling niet 30 dagen voor het optreden is voldaan, hebben wij het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat het u ontslaat van uw verplichting tot betalen. Tevens bent u in verzuim. Indien betaling niet op tijd geschiedt bent u vanaf het moment van het optreden van het verzuim rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente per maand. Dit alles zonder dat wij u in gebreke hoeven te stellen. Tevens bent u, na ontvangst van twee herinneringen, twee aanmaningen en de zogenaamde 14 dagenbrief, incassokosten verschuldigd van 15% van de hoofdsom inclusief BTW. Wij zullen alle kosten, waaronder, maar niet uitsluitend, juridische kosten die wij maken om betaling gerealiseerd te krijgen, op u verhalen bij het niet nakomen van uw verplichtingen jegens ons.

Artikel 6: Annulering van een opdracht meer als 100 dagen voor het optreden kan tegen betaling van € 250,- ex BTW aan administratiekosten. Annulering tussen honderd en dertig dagen voor het optreden kan tegen betaling van 50% van het aan u berekende honorarium. Annulering minder als 30 dagen voor het optreden kan uitsluitend tegen voldoening van 100% van het honorarium. Voor uitstel van het optreden, gelden dezelfde vergoedingen als bij annulering, en kan alleen als de betreffende spreker op de nieuwe datum ook daadwerkelijk kan. Het verplicht ons niet tot het leveren van enige dienst als het uitstel door opdrachtgever wordt aangekondigd. Bij een duidelijke overmachtsituatie zoals brand, terreur of een maatschappij ontwrichtende gebeurtenis, zulks ter beoordeling van ons bureau, vervallen bovenstaande vergoedingen bij annulering of uitstel. Wij zijn dan echter niet verplicht reeds betaalde bedragen aan u te restitueren. Ook zijn wij bij een uitstel verplicht tot enige levering over te gaan. In de praktijk zal het door u geplande evenement op een later tijdstip doorgang vinden, met de door ons geleverde spreker(s) tenzij die op die dag en tijd elders al verplichtingen hebben.

Artikel 7: In het geval van verhindering van de geboekte spreker door ziekte, ongeval, overmacht of iets dergelijks, zullen wij in goed overleg met de opdrachtgever, een vervanger regelen, danwel de overeenkomst ontbinden met een volledige restitutie van eventueel vooruitbetaalde bedragen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die opdrachtgever oploopt als gevolg van het ontbinden van de overeenkomst. Bij vervanging van de betreffende spreker, zal een eventuele meer of minderprijs met de opdrachtgever worden verrekend. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een optreden van een spreker geen doorgang kan vinden, omdat de spreker uitvalt vanwege klachten gerelateerd aan diens handicap of kwetsbaarheid. Ook dan gelden bovenstaande afspraken met als uitzondering dat gemaakte kosten voor 50% voor rekening van de opdrachtgever komen en voor 50% voor ons bureau. In zo’n geval zullen wij altijd proberen een vervanger te sturen die de voordracht van de betreffende spreker zal voordragen, indien mogelijk. Ook kan het zo zijn dat we middels een videoverbinding de spreker alsnog zelf het optreden laten verzorgen, indien mogelijk gelet op de klachten van de betreffende spreker. Deze bepalingen beschermen onze vaak kwetsbare ervaringsdeskundige sprekers tegen claims die veroorzaakt worden door klachten waaraan zij zelf niks kunnen doen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor het juiste verloop van het optreden ligt bij de opdrachtgever, ook als die derden inhuurt om het optreden mede mogelijk te maken. Opdrachtgever zal alle door ons gestelde eisen aan het optreden volledig honoreren. U ontvangt per spreker/opdracht van ons een sheet met eisen waaraan moet worden voldaan om onze spreker het werk goed te kunnen laten uitvoeren. Vaste eisen zijn dat de spreker kan beschikken over een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de locatie van optreden, geschikt om ook te parkeren als rolstoelgebruiker. De locatie moet toegankelijk zijn voor rolstoelers en gebruikers van een scootmobiel. De spreker wordt in de gelegenheid gesteld een sound- en lichtcheck te doen zonder dat daar publiek bij aanwezig is. De locatie van optreden heeft bij voorkeur een omgevingstemperatuur niet hoger als 20 graden Celsius. Consumpties en overig verteer van de spreker en een assistent komen voor rekening van de opdrachtgever. Er is een ruimte beschikbaar waar de spreker zich in alle rust kan voorbereiden op het optreden. Gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken door de spreker, zoals maar niet uitsluitend, muziek voorafgaand of aan het einde van een optreden, kan voorkomen. De daarover verschuldigde auteursrechten worden door opdrachtgever voldaan. Opdrachtgever vrijwaart ons bureau van iedere claim voortvloeiend uit het optreden van een van onze sprekers. Indien een optreden langer dan 1 uur wordt uitgesteld ten opzichte van de met opdrachtgever overeengekomen aanvangstijd, vervalt onze leveringsverplichting in zijn geheel zonder dat u recht hebt op enige vorm van restitutie van het betaalde honorarium.

Artikel 9: Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons bureau, is het ten strengste verboden beeld- of geluidsopname te maken van enig door ons bemiddeld optreden. Indien wij schriftelijke toestemming geven voor het maken van beeld- en geluidsopname, dan is opdrachtgever verplicht een kopie van zowel de ruwe als de bewerkte opname af te staan aan ons bureau. Tevens stemt opdrachtgever ermee in dat die opname door ons worden gebruikt voor promotionele of andere doeleinden. Daarbij inbegrepen het publiceren van fragmenten van het optreden op ons YouTube kanaal. De spreker behoudt zich wat betreft auteurrechtenkwesties al zijn rechten voor en opdrachtgever verplicht zich om de aan spreker toekomende auteursrechten, voortvloeiend uit het vertonen van gemaakte beeld- en geluidsopnames, terstond aan ons bureau te voldoen zonder dat daar enige aanmaning of andere handeling van ons bureau voor nodig is.

Artikel 10: Alle door ons gesloten overeenkomsten vallen onder Nederlands recht, waarbij de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd is kennis te nemen van enig conflict. Wij beperken onze aansprakelijkheid tot het bedrag van de onderhavige factuur in een eventueel geschil. Indien deze voorwaarden niet toereikend zijn, zal de directie van ons bureau alsnog een bepaling terzake opstellen. Mocht een der artikelen van deze voorwaarden in rechte buiten werking of onrechtmatig worden geacht, dan blijven de overige artikelen onverkort van kracht en zal de directie van ons bureau, komen met een nieuw artikel dat zoveel mogelijk recht doet aan de intentie van het in rechte onrechtmatig of buiten werking verklaarde artikel komen. Binnen ons bureau is niemand bevoegd enige aansprakelijkheid te erkennen en geen enkele uitspraak, in woord of geschrift, gedaan door een der vertegenwoordigers van ons bureau als zodanig worden gehoord of gelezen. Bij een eventueel conflict zal ons bureau met een voorstel komen ter minnelijke schikking of als oplossing van het conflict, zonder dat dat betekent dat wij op enigerlei wijze schuld bekennen of aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zoals ons dat goeddunkt. Wijzigingen publiceren wij op onze website en gelden voor overeenkomsten die schriftelijk tot stand komen na de datum van publicatie. Voor alle eerder gesloten overeenkomsten gelden dan nog de oude voorwaarden, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust die gewijzigde voorwaarden ook op oude of eerder gesloten overeenkomsten verplicht stelt. Alle spreker specifieke voorwaarden die wij stellen en die u ontvangt bij de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst maken een onlosmakelijk deel uit van deze voorwaarden. Wij behouden ons alle rechten en weren voor.

Oss oktober 2019 

Publicatiedatum: 25-10-2019

Directie Sprekersbureau Ervaring Spreekt

Artikel 12: slotbepalingen

Indien in een offerte of overeenkomst bepalingen voorkomen die afwijken van het hierboven gestelde, dan prevaleren die boven de voorwaarden hier, zover het elkaar niet aanvult. Wij accepteren geen voorwaarden van klanten en leveranciers tenzij wij dat nadrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd, zoals hierboven betreffende de voorwaarden van onze betaal en netwerkpartners. Indien deze voorwaarden niet voorzien bij een bepaalde kwestie, zal eigenaar S.Vlaminckx een nadere bepaling instellen. Wij behouden ons dan ook alle rechten, weren en het recht om deze voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen, dan ook nadrukkelijk voor. Wijzigingen worden u schriftelijk en via de website gecommuniceerd. Voor een aantal producten en diensten betaald u 100% van het factuurbedrag per vooruitbetaling en geldt die betaling als uw handtekening onder deze voorwaarden. Op fysieke producten zit een levertijd van maximaal 10 werkdagen, tenzij wij dat anders communiceren. Bezorging aan huis van alle drukwerkorders is gratis. Elektronische diensten zijn meestal binnen 24 uur beschikbaar, afhankelijk van de nameserver snelheden en SSL certificaat aanvraag. Onder voorbehoud van alle rechten en weren,

Stefan Vlaminckx

eigenaar Vlaminckx Beheer Media

30-09-2019 te Oss, noord Brabant Nederland